LUK

Log ind til NMFK


logologind

Glemt log ind. Forklaring her

Log ind/ud

Gæster

Ingen

Besøgstæller


Besøgende i dag:121
Besøgende ialt:488816
Besøg siden:29-06-2010
Flyvepladsregler Udskriv Email
Skrevet af Christoffer   
Torsdag, 09. oktober 2014 00:00
Flyve-, ordens- og sikkerhedsreglement for Næstved Modelflyveklubs flyveplads ved Holme-Olstrup.

Flyvepladsregler for NMFK

Flyve-, ordens- og sikkerhedsreglement for Næstved Modelflyveklubs flyveplads ved Holme-Olstrup.

 

Enhver der færdes eller opholder sig på flyvepladsen eller tilkørselsvejene til denne, har pligt til at rette sig efter nedenstående regler. Overtrædelse kan medføre flyveforbud og i sidste ende eksklusion.

 

1.    Færdsel

Ved kørsel til og fra flyvepladsen, dvs. specielt på Møllegårdsvej, skal der udvises størst mulige hensyn til de omboende.  Dette gøres bla. ved rolig kørsel ved lav hastighed, maksimalt 20 km/t. Der skal endvidere udvises hensyn til andre brugere af området, f.eks ved den eksisterende hundetræningsbane.

Ved flyvepladsen parkeres på det dertil indrettede areal. Bortset fra nødvendig færdsel i forbindelse med græsslåning og vedligehold, er al kørsel på selve græsarealet –  kaldet flyvefeltet – forbudt.

 

2.    Flytyper

Der må kun flyves med eldrevne modeller, samt svævefly. Det er således ikke tilladt at flyve med modeller med forbrændingsmotor.

NMFK’s bane er også godkendt til stormodeller fra 7kg op til 25kg. Model og pilot skal have de nødvendige godkendelser af Modelflyvning Danmark, for at måtte benytte pladsen til flyvning med stormodel.

 

3.    Flyveregler

Al flyvning skal foregå under nøje iagttagelse af Modelflyvning Danmarks sikkerhedsbestemmelser og Luftfartslovens regler (BL9,4).

Flyvningen skal foregå med den sydlige kant af flyvepladsen som sydlig grænse. Denne grænse forlænges øst og vest for flyvepladsen og må generelt ikke overskrides, ud over ved landing.

Flyvning over pilotfelt og parkeringsareal er forbudt. Ligeledes er flyvning over bebyggelser forbudt, og ved nærmeste bebyggelser, som findes vest for flyvepladsen, skal der udvises særligt hensyn, når flyvning og vendinger i luften foretages i denne retning.

Alle piloter skal være medlem af Modelflyvning Danmark. Der må efter forsikringens regler gives dispensation for op til 3 flyvninger for en elev der er under kyndig vejledning af en instruktør.

3.1.  Gæstepiloter

Gæstepiloter må kun flyve fra pladsen, når mindst ét af klubbens egne medlemmer er tilstede. Gæstepiloter skal på forlangende fremvise gyldigt medlemskort fra Modelflyvning Danmark.
Gæstepiloter uden certifikat fra Modelflyvning Danmark, skal flyve med instruktør indtil vedkommende har bevist evner for at flyve forsvarligt.

3.2.  Nybegyndere

Nybegyndere skal flyve med instruktør/mentor indtil denne godkender deres flyvning som forsvarlig til at måtte flyve solo flyvning.

Nybegyndere defineres som ALLE nye medlemmer uagtet et eventuelt tidligere eller nuværende tilhørsforhold til anden klub. Kan man fremvise certifikat fra Modelflyvning Danmark, gives der dispensation for denne regel.

Nybegyndere registreres af bestyrelsen og beholder denne status indtil denne registrering er slettet. Derfor er det vigtigt det meddeles bestyrelsen når et nyt medlem ikke længere betragtes som nybegynder. Denne meddelelse skal komme fra instruktøren/mentor.

 

4.    Generelle regler på jorden

Piloter og tilskuere kan frit bevæge sig rundt i pilotfeltet/modelparkeringen. Dog bør der ved mange tilskuere overvejes en midlertidig afspærring af modelgrej, så ”pilfingeri” ikke medfører ulykker.

Modeller der skal bringes i luften, bæres eller rulles med håndkraft fra pilotfeltet ud på flyvefeltet. ”Taxikørsel” med modeller i pilotfeltet er således forbudt.

Ved start, under flyvning samt ved landing, står piloterne på flyvefeltet, tæt på pilotfeltet. Den enkelte pilot adviserer højlydt, når han påbegynder en start eller landing. Landende fly har fortrinsret.

Generelt holder piloterne løbende hinanden orienteret om forhold af betydning for flyvningen.

På samme måde meddeles, når f.eks en model skal hjemhentes ude fra flyvefeltet, samt hvis en model skal bringes til nødlanding, eksempelvis ved uventet motorstop.

Ved utilsigtet landing uden for flyvefeltet, skal hjemhentning af modellen foregå under iagttagelse af størst mulige hensyn til afgrøder og lign.

Ved motortest i pilotområdet tages altid særlige sikkerhedshensyn. Dette sker ved at anbringe modellen i en for personer ufarlig retning, således at ingen ved uheld løsrevne dele kan forvolde skade. Tilstedeværende personer adviseres altid inden motortestens udførelse.

 

5.    Tilskuere, mv.

Generelt skal tilskuere opholde sig bag aktiviteterne, dog med det nævnte tilladte kontrollerede ophold i pilotfeltet. Her har det enkelte medlem, af hensyn til sikkerheden, pligt til at påtale og henvise, ved en tilskuers eventuelle uhensigtsmæssige optræden. Mindre børn skal være under opsyn af voksne, og hunde skal holdes i snor så længe der er fly i luften.

 

6.    Radiosikkerhed

Såfremt der benyttes andet end 2,4 GHz fjernstyringsanlæg, f.eks. anlæg på 35Mhz, skal piloten forhøre sig om den påtænkt anvendte kanal er i brug af anden pilot på pladsen.

Bruges 2.4GHz båndet til andet end fjernstyringsanlæg, skal det sikres dette system ikke forstyrrer fjernstyringsanlæg.


7.    FPV (First Person View) udstyr

Af hensyn til eventuelt andre FPV piloter der allerede flyver, skal der før opstart af FPV udstyr sikres den valgte kanal er fri.

Når der er piloter i luften der flyver FPV, skal der udvises agtpågivenhed fra alle piloter, da FPV piloten normalt har begrænset udsyn. Det anbefales både ”almindelige” og FPV piloter holder mundtlig kontakt.


8.    Flyvetider og støjregler

Der er mulighed for flyvning på alle ugedage, når vind og vejr tillader det.

Da det imidlertid er af almen interesse at flyvningen samles; bla. af hensyn til det sociale aspekt, koordineres flyvetidspunkterne af flyveklubbens medlemmer. Dette sker på klubbens hjemmeside nmfk.dk, hvor der findes en menu kaldet ”Flyveplaner”. Her aftales hvornår der flyves.

Da vi ønsker altid at være i god dialog med de omboende, og eksempelvis den nærliggende hundeklub, kan flyvning bestemmes udsat. Det kunne være ved hundeklubbens prøveafholdelser og lign., såfremt modelflyvningen skønnes at være til gene.

 

9.    Pladsorden

Det er enhver besøgendes pligt at sørge for orden på flyvepladsen. Affald af enhver art skal anbringes i skraldespanden eller medtages når pladsen forlades, så området altid fremstår rent og ryddeligt.

Senest opdateret: Torsdag, 09. oktober 2014 20:56